قرص پرازوسین۱

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

پرازوسینPrazosinموارد استفاده پرازوسینپرازوسین در درمان زیادی فشار خون مصرف می‌شود.مکانیسم اثر پرازوسینپرازوسین یک داروی مسدودکننده گیرنده آلفا-آدرنرژیک پس‌سیناپسی است که باعث انبساط عروق و کاهش مقاومت محیطی می‌شود، ولی به طور کلی اثر کمی بر روی برون‌ده قلبی دارد. این دارو در نارسایی احتقانی قلب، با کاهش مقاومت سیستمیک،‌ کاهش پیش‌بار و پس‌بار و درنتیجه بهبود برون‌ده قلب عمل می‌نماید.فارماكوكینتیك پرازوسیناین دارو از طریق مجرای گوا
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها